โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เรียนรู้เรื่องราวความเมตตาอันยิ่งใหญ่จากพ่อของแผ่นดินผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกิดขึ้นเพื่อ พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยให้อยู่ดีกินดี พร้อมๆ กับการฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมและ การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งนี้ ได้เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2535 ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิชัยพัฒนาและส่วนราชการต่างๆ

ซึ่งผู้มาเยือนจะได้เรียนรู้วิธีการจัดการสภาพป่าเสื่อมโทรม การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าจากแหล่งต้นน้ำลำธาร การจัดสรรที่อยู่อาศัย ที่ทำกินให้แก่ราษฎร รวมทั้งเรียนรู้แนวคิด “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) อันเป็นรากฐานสำคัญ ของการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand